Login เพื่อตรวจสอบสถานะการขอตำแหน่งวิชาการ กรุณา ตรวจสอบ รหัสผ่านให้ถูกต้อง
"; }elseif($fail==2) { echo "
กรุณา Login
"; } ?>
รหัสบัตรประชาชน รหัสผ่าน
คู่มือการใช้งาน
สำหรับผู้ยื่น แล้วเท่านั้น

ผลงานสำหรับการขอตำแหน่งวิชาการ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) ประกอบด้วย
     1.1 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็น ส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงานทางวิชาการ ในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนดหรือผลงานวิชาการรับใช้สังคมซึ่งมีคุณภาพดีโดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และ ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ ประโยชน์ต่อสังคมโดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ สาธารณะ
     1.2 เอกสารประกอบการสอน
2. ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) ประกอบด้วย
     2.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีโดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการ ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความเห็นชอบ และ ได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรองการใช้ ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดยประจักษ์ต่อ สาธารณะ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการ เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กําหนด
     2.2 ผลงานแตงหร ่ ือเรียบเรียง ตํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑท์ ี่ก.พ.อ. กําหนด
    2.3 เอกสารคําสอน
3. ตําแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) ประกอบด้วย
     3.1 ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รบการเผยแพร ั ตามเกณฑ ่ ์ที่ก.พ.อ. กําหนด ทั้งนี้ไม่นับงานวิจัยที่ทําเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ใด ๆ หรือผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งมีคุณภาพดีมาก โดยผลงานนั้นเป็นส่วนหนึ่ง ของการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานซึ่งสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะวิชาให้ความ เห็นชอบ และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กําหนด รวมทั้งได้รับการรับรอง การใช้ประโยชน์ต่อสังคม โดยปรากฏผลที่สามารถประเมินได้เป็นรูปธรรมโดย ประจักษ์ต่อสาธารณะ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก.พ.อ. กําหนด
    3.2 ผลงานแตงต่ ํารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ ตามเกณฑท์ ี่ก.พ.อ. กําหนด

ปฏิทินการประชุม 5 ศ.
--- ยังไม่มีกำหนดการ

ขั้นตอนการขอตำแหน่งวิชาการ
ลำดับที่กิจกรรม ระยะเวลาที่ใช้ผู้รับผิดชอบ
1 1. จัดส่งบันทึดข้อความ ก.พ.อ. 03 ผลลงานอย่างละ 8 ชุด
2. จัดส่งบันทึกข้อความ ก.พ.อ. 04 ผลงานอย่างละ 8 ชุดและเอกสารเผยแพร่ 5 ชุดในกรณีผู้บังคับบัญชาเสนอขอให้
- ผู้เสนอขอ
2 คณะ รับเรื่องเสนอคณบดี ให้ความเห็นในส่วนที่ 2 ของ ก.พ.อ. 03 ไม่เกิน 7 วันหลังจากรับเรื่อง คณะที่สังกัด
3 เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการตรวจสอบเอกสารทั้งหมด และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ไม่เกิน 15 วันหลักจากรับเอกสารจากคณะ เลขานุการคณะกรรมการ
4 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน จำนวน 3 คน ไม่เกิน 20 วันหลังจากดำเนินการข้อ 3 เลขานุการคณะกรรมการ
5 คณะอนุกรรมการประเมินการสอน ดำเนินการประเมินผลการสอน ไม่เกิน 30 วันหลังจากดำเนินการข้อ 4 คณะอนุกรรมการประเมินการสอน
6 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประชุม
1. พิจารณาเอกสารทางวิชาการและผลการสอน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ
จำนวน 3-5 คน
ไม่เกิน 30 วันหลังจากดำเนินการข้อ 5 เลขานุการคณะกรรมการ
7 คณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ ดำเนินการประเมินผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน 90 วันหลังจากดำเนินการข้อ 6 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินผลงานทางวิชาการ ไม่เกิน 30 วันหลังจากดำเนิการข้อ 7 เลขานุการคณะกรรมการ
9 1. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ในกรณีที่ผ่านการประเมิน
2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในกรณีไม่ผ่านการประเมิน
ไม่เกิน 30 วัน หลังจากดำเนินการข้อ 8 เลขานุการคณะกรรมการ
10 อธิการบดี ออกคำสั่งแต่งตั้งในกรณีที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ไม่เกิน ึ7 วันหลังจากดำเนินการข้อ 9 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
11 แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ในกรณีที่ผ่านการประเมินและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ไม่เกิน 30 วันหลังจากดำเนินการข้อ 10 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
12 แจ้งผลการจิจารณาตำแหน่งวิชาการของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ให้ผู้เสนอขอทราบในกรณีที่มีการปรับปรุงผลงาน ไม่เกิน 7 วันหลังจากดำเนินการข้อ 8 เลขานุการคณะกรรมการ
13 ผู้เสนอขอ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ไม่เกิน 60 วันหลังจาก ดำเนินการตามข้อ 12 ผู้เสนอขอ
รวมเวลา การยื่นขอตำแหน่งวิชาการไม่เกิน 289 วัน

ด้วยใจและใจ By ALASKA.